Литература музыкалы композициябызны тепсеулери бла башлайбызСкачать 26.86 Kb.
страница1/7
Дата07.11.2019
Размер26.86 Kb.
Название файлаКязим Мечиев.docx
ТипЛитература
  1   2   3   4   5   6   7

Мёчюланы Кязимни 160-жыллыгъына жораланнган «Сизге къалсын ахшы сёзюм!» деген литература - музыкалы композициябызны ______________________________ тепсеулери бла башлайбыз.

1вед. -Кюнюгюз ахшы болсун, багъалы устазла, сабийле!

2 вед. - Сау келигиз!

1вед. - «Сизге къалсын ахшы сёзюм!» литература-музыкалы композициябызны миллет адабиятыбызны мурдорун салгъан закий назмучубуз, акъылманыбыз Мёчюланы Кязимни 160-жыллыгъына жоралайбыз.

2 вед. - Мёчюланы Беккини жашы Кязим бир минг сегиз жюз элли тогъузунчу жылда Холам-Бызынгы тарында - Шыкъы деген элде туугъанды. Сабийлигинден арапча окъугъаны, тюрк, фарси, шаркъ тиллени кёбюсюн билгени Кязимге дунияны эшиклерин кенг ачханды.

1 вед. - Жыйырманчы ёмюрню башында Арапда, Тюркде, Шамда бир ненча кере болгъаны, Шаркъны оюм хазнасын, жашауун да жюрегине алгъаны Кязимни фахму сёзюн битеу дуниягъа айтылгъан закийлени даражаларына чыгъаргъанды. «Мен бир инсан» деген назмусун _____________ окъуйду.

2 вед. - Кязим сау ёмюрге жууукъ заманны халкъы бла жашап, он бармагъыны къыйыны бла юйюр ёсдюрюп, халкъыны къууанчына къууана, бушуууна жарсый, жашауну тынчлыгъын, къыйынлыгъын да аны бла тенг сынагъанды.

1 вед. - Эки кере хадж къылып келген адам бу дунияда адамлыкъны бек бийикге салгъанын, анга берген даражасын да «Хадж къылыргъа атлансанг да мал жыйып» деген назмусунда ачыкъ кёрюрге боллукъду. Ол назмуну ___-чи классны окъуучусу _______________ айтады.

2 вед. - Халкъыны жашаууну юсюнден терен сагъыш этип, халал жюреги бла терсни, тюзню айырып, ангылагъанын, кёргенин да жырларында, назмуларында, поэмаларында уллу суратлау кюч бла бизге аланы саугъа этгенди. Ишчи халкъ да аны бетинде кесини ёкюлюн тапханды.

1вед. - Бир жанындан жахиллик жол бермей, экинчи жанындан а байла, бийле малтап, дуниягъа жол ачаргъа онг бермеген къыйын заманда, Кязим жашауну душманларына арсарсыз къажау сюеледи. «Къалай тёзейим, кетмейди халкъымы къайгъысы, сау болмай турады жюрек жарасы», - дейди поэт.

2 вед. - Кязимни поэзиясында адамланы арасында тенгсизликни биз бек алгъа аны тиширыуланы азатлыгъына жораланнган назмуларында кёребиз. Аладан бирин «Тарыгъыу» деген назмусун __-чи классны окъуучусу _________________ айтады.

1вед. - Битеу жашауун, чыгъармачылыкъ хунерин да Малкъарны халкъ поэти тюзлюкге къуллукъ этдиреди. Ёлюп кетгинчи ол тюзлюкню ёкюлю болгъанлай къалады. Тюзлюкден бийикге, андан сыйлыгъа Кязим бир затны санамагъанды. «Тюзлюк» деген назмусун ___-чи классны окъуучусу ____________________ окъуйду.

2 вед. - Кязимни сабийлеге жораланнган «Бешик жыр» деген назмусуна кёре салыннган инсценировкагъа къараргъа чакъырабыз. Аны _-чю классны окъуучусу __________________ кёргюзтеди.


Скачать 26.86 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©danovie.ru 2020
обратиться к администрации

    Главная страница